SPYS.ONE txt proxy list: http://spys.me/proxy.txt
<>MjAyYTllNzE2MDIxMzZkZTYwMGZjMjA3YzIzMzBkOTA8LyMvPjMuMjM5LjExOS42MXxcfHxcfDMuMjM5LjExOS42MSwgMy4yMzkuMTE5LjYxfFx8fFx8fFx8fFx8fFx8fFx8fFx8Q0NCb3QvMi4wIChodHRwczovL2NvbW1vbmNyYXdsLm9yZy9mYXEvKXxcfGVuLVVTLGVuO3E9MC41fFx8fFx8Y2xvc2V8XHxIVFRQLzEuMHxcfHxcfHxcfHxcfHxcfHxcfHxcfHNweXMubWV8XHx8XHx8XHx8XHx8XHx8XHx8XHx8XHx8XHx8XHx8XHx8XHx8XHx8XHx8XHx8XHx8XHx8XHx8XHx8XHx8XHx8XHx8XHx8XHx8XHx8XHx8XHx8XHx8XHx8XHx8XHx8XHw8LyMvPkhUVFBTID0gb24KSFRUUF9IT1NUID0gc3B5cy5tZQpIVFRQX1hfRk9SV0FSREVEX0ZPUiA9IDMuMjM5LjExOS42MSwgMy4yMzkuMTE5LjYxCkhUVFBfQ09OTkVDVElPTiA9IGNsb3NlCkhUVFBfQUNDRVBUX0VOQ09ESU5HID0gZ3ppcApIVFRQX0NGX1JBWSA9IDc5NTcxZTVjMGJkMjhmMDgtSUFECkhUVFBfWF9GT1JXQVJERURfUFJPVE8gPSBodHRwcwpIVFRQX0NGX1ZJU0lUT1IgPSB7InNjaGVtZSI6Imh0dHBzIn0KSFRUUF9VU0VSX0FHRU5UID0gQ0NCb3QvMi4wIChodHRwczovL2NvbW1vbmNyYXdsLm9yZy9mYXEvKQpIVFRQX0FDQ0VQVCA9IHRleHQvaHRtbCxhcHBsaWNhdGlvbi94aHRtbCt4bWwsYXBwbGljYXRpb24veG1sO3E9MC45LCovKjtxPTAuOApIVFRQX0FDQ0VQVF9MQU5HVUFHRSA9IGVuLVVTLGVuO3E9MC41CkhUVFBfSUZfTU9ESUZJRURfU0lOQ0UgPSBUaHUsIDA4IERlYyAyMDIyIDA4OjUxOjU5IEdNVApIVFRQX0NGX0NPTk5FQ1RJTkdfSVAgPSAzLjIzOS4xMTkuNjEKSFRUUF9DRl9JUENPVU5UUlkgPSBVUwpIVFRQX0NETl9MT09QID0gY2xvdWRmbGFyZQpSRU1PVEVfQUREUiA9IDMuMjM5LjExOS42MQpSRVFVRVNUX1NDSEVNRSA9IGh0dHBzClJFTU9URV9QT1JUID0gMzk5MjgKUkVRVUVTVF9NRVRIT0QgPSBHRVQKUkVRVUVTVF9VUkkgPSAvClJFUVVFU1RfVElNRV9GTE9BVCA9IDE2NzU3MjA0MDYuODk3MgpSRVFVRVNUX1RJTUUgPSAxNjc1NzIwNDA2CjwvIy8+